Úvodní strana / Pravidla soutěže

Příští ročník soutěže MissMaturita.cz nezahájí 1. září. Připravujeme nový koncept soutěže, o jejím začátku vás budeme včas informovat. Máte nápad, jak soutěž vylepšit? Rádi byste s námi spolupracovali? Napište na soutez@missmaturita.cz a domluvíme se. Zatím sledujte další soutěže, které vypisujeme na www.KamPoMaturite.cz nebo Facebooku.

  Jak se přihlásit?

1) Nejdříve se musíte zaregistrovat - to uděláte zde.

2) Na Váš email dostanete přihlašovací jméno (Váš email) a heslo (které si pak můžete změnit).

3) Na stránkách MissMaturita.cz se přihlásíte se svým jménem a heslem z emailu a kliknete na tlačítko UPRAVIT PROFIL, kde přidáte alespoň 2 fotky a vyplníte další údaje.

4) Po schválení profilu poprosíte své spolužáky a kamarády, aby Vám dali svůj hlas.

5) Pokud svůj profil změníte v průběhu soutěže, bude viditelný opět po schválení.

Jak hlasovat?

1) Povolíte na Facebooku aplikaci MissMaturita

2) Každý týden můžete dát jeden hlas kterémukoliv ze soutěžících. Podpořte své spolužáky a kamarády!

Jak získat co nejvíce hlasů?

Dobře zvolte svou hlavní fotografii - ideální je barevná fotografie v dostatečném rozlišení, kde je váš obličej dobře patrný. Fotografie postavy, z nadhledu, za šera, s kamarády, krajinou a další varianty nechte raději jako další fotky do galerie.

Nepřežeňte to s nahotou - Miss Maturita není časopis pro pány :) odhalenější fotografie neprojdou schvalováním a mohou vám přinést nelichotivé komentáře v průběhu soutěže

Pečlivě vyplňte svůj profil - během soutěže na něj reagují ostatní soutěžící i hlasující

Přihlaste se co nejdříve - čím dříve se zařadíte do soutěže, tím více hlasů nasbíráte

Hrajte fér - po zkušenostech z 5. ročníku přísně sledujeme počty hlasů i jejich původ. Pokud odhalíme nekalé praktiky, daného soutěžícího čeká odečet hlasů nebo vyloučení

Nejste v maturitním ročníku? Pak se můžete účastnit jako hlasující, ale ne jako soutěžící

Běh na dlouhou trať - nemusíte se účastnit castingů, vyřazovacích kol, předvádět volné disciplíny ani oslňovat porotu. Výhry jsou ale hodnotné a aby se partnerům vyplatilo ji podporovat, trvá soutěž půl roku. Shánět hlasy po celou dobu, komunikovat s fanoušky, vydržet nátlak konkurence a smířit se s případnou prohrou nezvládne každý -zvažte, jestli je tato soutěž pro vás ta pravá

Povinnosti - i Miss Maturita a Mr. Maturant a finalistky/finalisté mají své povinnosti. Například poskytnutí rozhovorů, fotografií pro účely propagace soutěže nebo potvrzení adresy pro doručení výher - podrobně si prostudujte pravidla soutěže.

 

Úplné znění podmínek soutěže:

Úplná pravidla soutěže „Miss Maturita“

Pořadatelem soutěže „Miss Maturita" (dále jen soutěž) je AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o., Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7, IČ: 24767905 (dále jen pořadatel).

Doba trvání soutěže: od 1. září 2017 do 28. února 2018 23.59.59.

Účast a hlasování v soutěži

Soutěž se koná na portálu Pořadatele www.MissMaturita.cz (dále jen MissMaturita.cz) a stránkách Facebook.com/MissMaturita.

Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby, mající trvalé bydliště nebo doručovací adresu na území České republiky a osobní profil na Facebooku. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni pořadatel, zaměstnanci pořadatele, s pořadatelem spolupracující subjekty a osoby jim blízké.

Soutěžícím se stává uživatel, který během doby trvání soutěže povolí aplikaci MissMaturita na Facebooku, na MissMaturita.cz při registraci vyplní jméno, příjmení, platnou e-mailovou a doručovací poštovní adresu, v přihlášce pak vyplní název školy a třídy, případně další doplňující informace, vloží alespoň dvě fotografie o uvedených rozměrech a jeho profil byl schválen pořadatelem. Soutěžící musí být v době trvání soutěže studentem posledního (maturitního) ročníku střední školy v oboru s maturitou nebo maturovat v některém z náhradních/opravných termínů (podzim, jaro). Fotografie musí odpovídat současnému vzhledu soutěžící/-ho a nesmí být vulgární. Profil pořadatel schválí obvykle do dvou pracovních dnů, v případě nesrovnalostí kontaktuje uživatele, a pokud jsou nesrovnalosti odstraněny, je profil schválen obvykle do dvou pracovních dnů.

Hlasujícím se stává uživatel, který během doby trvání soutěže povolí aplikaci MissMaturita na Facebooku, a poté na MissMaturita.cz uděluje hlas jednotlivým soutěžícím.

Registrace, přihlášení do soutěže i hlasování jsou platné pouze v době trvání soutěže. Každý hlasující může udělit hlas neomezenému počtu soutěžících. V jednom týdnu (pondělí 00:00:00 – neděle 23:59:59) může udělit hlas každému soutěžícímu pouze jedenkrát.

Stanovení pořadí

Pořadí v soutěži se stanovuje po ukončení doby trvání soutěže podle počtu získaných hlasů.

Finalista/finalistka: 1.-10. místo podle počtu získaných hlasů v kategorii maturantka, 1.-3. místo podle počtu získaných hlasů v kategorii maturant.

Vítěz/vítězka: finalistka na 1. místě podle počtu získaných hlasů v kategorii maturantka, finalista na 1. místě podle počtu získaných hlasů v kategorii maturant.

U vybraných výher je pro jejich získání nutné splnění doplňujících podmínek (např. vyplnění ankety apod.), tyto doplňující podmínky jsou uvedeny na MissMaturita.cz/prihlaska pod těmito pravidly soutěže a na MissMaturita.cz/vyhry.

Vítěz/vítězka a finalisté mají nárok na výhru, uvedenou na MissMaturita.cz/vyhry v sekcích Vítěz/vítězka, Finalisté.

Výhry

Aktuální seznam výher je zveřejněn na MissMaturita.cz/vyhry.

Oznámení o výhře bude zasláno nejpozději do 15. 3. 2018 e-mailem na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl při registraci na MissMaturita.cz. Seznam výherců bude po ukončení soutěže vystaven na stránkách MissMaturita.cz a/nebo Facebooku pořadatele.

Vítěz a vítězka jsou povinni dodat fotografie pro rozhovor a poskytnout odpovědi pro rozhovor s pořadatelem, a to do 2 pracovních dnů po ukončení soutěže. Výhry budou zaslány vítězi, vítězce a finalistům poštou na adresu, kterou soutěžící potvrdí pořadateli.

V případě nedodání fotografií a odpovědí pro rozhovor nebo v případě, že vítěz, vítězka nebo finalisté nepotvrdí adresu pro zaslání výhry do konce března 2018, výhry propadají.

Odeslání výher se uskuteční nejpozději do 30. 5. 2018. Soutěžící jsou povinni zaslat alespoň 2 fotografie s výhrami a vzkaz pro fanoušky soutěže pořadateli do 14 dnů po obdržení výher. U výher, kde je nutné splnění doplňujících podmínek, může být výhra předána partnerem, případně v jiném termínu a jiným způsobem, stanoveným v doplňujících podmínkách pod těmito pravidly.

Ochrana osobních údajů

Registrací do soutěže udělují hlasující a soutěžící svůj výslovný souhlas pořadateli:

- ke zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení na seznamu výherců a údajů vyplněných v přihlášce na MissMaturita.cz

- využít osobní údaje, uvedené při registraci a v přihlášce a fotografie, přiložené k přihlášce, pro marketingové účely pořadatele a spolupracujících subjektů. Soutěžící uveřejněním fotografií potvrzuje, že je oprávněn je uveřejnit a odpovídá za to, že neodporují zákonům ČR a dobrým mravům.

- využít e-mailovou adresu a další poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro potřeby zasílání newsletteru a direct mailů ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Hlasující a soutěžící berou na vědomí, že mají práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohou bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že mají právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

Vítěz, vítězka, finalistky a finalisté mají povinnost účastnit se fotografování na akcích souvisejících se soutěží (vyhrané pobyty, slavnostní předávání cen, spolupráce na fotografování produktů partnera apod.) v tričkách a/nebo s šerpami, které jsou jim dodány v rámci výher nebo s dodanými materiály, obsahujícími logo pořadatele, partnerů nebo logo soutěže. Obrazové a zvukové záznamy (dále jen záznamy) z akcí souvisejících se soutěží může pořadatel využít pro marketingové účely a další propagaci soutěže, účastí v soutěži soutěžící výslovně souhlasí s tímto využitím pořadatelem soutěže a partnery na dobu neurčitou, a nemá nárok na dodatečnou odměnu, související s pořízením a využitím materiálů.

Další ujednání

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, opoždění či nesprávné doručení potvrzení, oznámení o výhře a výher, zasílaných prostřednictvím e-mailu, pošty, či jiným způsobem.

Výhry v soutěži nelze vymáhat právní cestou ani požadovat alternativní plnění v penězích. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Výhercům nejsou hrazeny náklady související s předáním výher (cesta, ubytování atd.).

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících či hlasujících v případě, že by tento porušoval pravidla nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, který by získal nebo se snažil získat výhru podvodným jednáním (zejména hlasování prostřednictvím robotů či jiné automatizované podoby hlasování, výměny hlasů a hlasování z účtů založených za účelem hlasování), jednáním v rozporu s dobrými mravy případně jednáním, které by mohlo poškodit dobré jméno pořadatele, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla tomuto vzniknout.

Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez udání důvodů a náhrady. Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. Vyobrazení a popis výher je pouze ilustrativní, pořadatel si vyhrazuje právo výhry nahradit, pokud je z jakéhokoliv důvodu neobdrží ze strany partnerů soutěže ve stanoveném počtu, druhu či kvalitě. Pořadatel neodpovídá za produkty či služby, dodané partnery soutěže.

Registrací do soutěže udělují hlasující a soutěžící svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže.

Pravý blok

hlavní partner

partneři ef boční

partneři empire boční

hlavní partneři

amos

partneři k1 boční

partneři cco boční

partneři polyglot

partneři eurolines boční

partneři jh foto boční

partneři grada boční

partneři victorinox boční

partneři kipling boční

partneři boční o2

seminarky.cz

mediální partneři

partneři kpm

partneři vysokeskoly.com boční

partneři mediální cco boční

partneři cjl boční

partneři časopis kpm

Hlavní partneři

mediální partneři kpm logo new

partneři logo jh foto new

partneři bofa 2014

partneři sakypaky boční 2014

partneři different.cz 2015

partneři grada logo new

partneři style moda 2016

partneři audiotéka 2014

logo mojesaty 2015

logo andy boční

partneři seminárky logo new

partneři logo hanyart

partneři logo trendhim

Hlavní mediální partner

partneři kamoska.cz logo hl 

Mediální partneři

mediální partneři kpm logo new

partneři studentpoint 2014

partneři ceskemodelky.cz boční

partneři ceskyjazyk.cz logo new

partneři isic logo 2015

partneři vysokeskoly.com 2016

mediální partneři časopis kpm logo new